Mobio ch铆nh th峄ヽ 鈥渢r矛nh l脿ng鈥: G贸i Free v脿 G贸i Growth

Growth Team

01 Thg 7, 2024
3 ph煤t 膽峄峜

Mobio ch铆nh th峄ヽ ra m岷痶 g贸i Free v脿 g贸i Growth

Th谩ng 7 n脿y, g贸i Free v脿 g贸i Growth ch铆nh th峄ヽ ra m岷痶 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 cho 膽a d岷g doanh nghi峄噋 thu峄檆 nhi峄乽 quy m么 v脿 l末nh v峄眂 ho岷 膽峄檔g kh谩c nhau. 

V峄沬 chi ph铆 ph岷 ch膬ng h啤n r岷 nhi峄乽 so v峄沬 2 g贸i 膽茫 ra m岷痶 tr瓢峄沜 膽贸 l脿 G贸i Professional v脿 G贸i Enterprise, th岷璵 ch铆 l脿 mi峄卬 ph铆, g贸i Free v脿 g贸i Growth h瓢峄沶g t峄沬 膽峄慽 t瓢峄g l脿 c谩c c谩 nh芒n, t峄 ch峄ヽ ho岷穋 doanh nghi峄噋 mu峄憂 tr岷 nghi峄噈 c谩c t铆nh n膬ng c峄 Mobio Platform tr瓢峄沜 khi n芒ng c岷 l锚n g贸i tr岷 ph铆 cao h啤n ho岷穋 ch瓢a s岷祅 s脿ng chi ph铆 膽岷 t瓢 c么ng ngh峄 trong ng岷痭 h岷.

馃憠 Xem B岷g gi谩 4 g贸i s岷 ph岷﹎

Vi峄嘽 ra m岷痶 c霉ng l煤c g贸i Free v脿 g贸i Growth l脿 m峄檛 b瓢峄沜 ti岷縩 l峄沶 tr锚n ch岷穘g 膽瓢峄漬g ph谩t tri峄僴 c峄 Mobio, l脿 minh ch峄﹏g cho m峄ヽ 膽峄 ho脿n thi峄噉 cao c峄 s岷 ph岷﹎ c农ng nh瓢 s峄 tr瓢峄焠g th脿nh c峄 膽峄檌 ng农 nh芒n s峄 khi c贸 th峄 ph峄 v峄 cho s峄 l瓢峄g l峄沶 c谩c doanh nghi峄噋 v峄沬 膽a d岷g quy m么 v脿 ng脿nh ngh峄.聽

馃搶 So s谩nh 4 g贸i d峄媍h v峄 c峄 Mobio. L脿m th岷 n脿o 膽峄 ch峄峮 g贸i ph霉 h峄 v峄沬 chi岷縩 l瓢峄 chuy峄僴 膽峄昳 s峄 c峄 doanh nghi峄噋?

C霉ng kh谩m ph谩 2 g贸i t岷 膽芒y:

G贸i Free – V么 v脿n t铆nh n膬ng v峄沬 m峄ヽ ph铆 ho脿n to脿n b岷眓g 0

Mobio phi锚n b岷 mi峄卬 ph铆 膽瓢峄 ph谩t tri峄僴 膽峄 m峄峣 c谩 nh芒n, doanh nghi峄噋 v峄沬 quy m么 kh谩c nhau 膽峄乽 c贸 th峄 峄﹏g d峄g CDP – 1 trong nh峄痭g c么ng ngh峄 膽谩ng 膽岷 t瓢 nh岷 hi峄噉 nay – v脿o v岷璶 h脿nh h脿ng ng脿y, n芒ng cao hi峄噓 su岷 l脿m vi峄嘽 v脿 t膬ng tr瓢峄焠g doanh thu. G贸i Free 膽瓢峄 谩p d峄g cho 3 s岷 ph岷﹎ c峄 Mobio, g峄搈:

 • G贸i Free c峄 Activation CDP
 • G贸i Free c峄 Operation CDP cho Sales
 • G贸i Free c峄 Operation CDP cho Services

C岷 3 s岷 ph岷﹎ 膽峄乽 c贸 chung l玫i l脿 Customer Data Platform, c么ng ngh峄 gi煤p doanh nghi峄噋 qu岷 tr峄 d峄 li峄噓 t岷璸 trung tr锚n m峄檛 m脿n h矛nh duy nh岷, m峄 kh贸a h峄 s啤 kh谩ch h脿ng to脿n di峄噉, xem 膽岷 膽峄 m峄峣 th么ng tin li锚n quan t峄沬 profile 膽贸, nh瓢 v岷瓂 th矛 ng瓢峄漣 d霉ng s岷 kh么ng s峄 b峄 s贸t d峄 li峄噓 峄 n啤i kh谩c. 

Ch瓢a d峄玭g l岷 t岷 膽贸, m峄梚 line CDP l岷 cung c岷 cho ng瓢峄漣 d霉ng h脿ng lo岷 c谩c t铆nh n膬ng ri锚ng, 膽谩p 峄﹏g c谩c nhu c岷 c峄 t峄玭g ph貌ng ban m脿 s岷 ph岷﹎ h瓢峄沶g t峄沬:

Activation CDP (Marketing):

 • Tracking t峄沬 3.000 profiles/th谩ng tr锚n h峄 th峄憂g
 • T峄 膽峄檔g thu th岷璸 v脿 l瓢u tr峄 d峄 li峄噓 t峄 c谩c ngu峄搉 (Web, Social channel, API, Webhook)
 • G峄璱 th么ng 膽i峄噋 膽a k锚nh (Tr峄 App Push, ZNS) v峄沬 Omni-channel Journey
 • T岷 email v峄沬 Email Builder
 • Thi岷縯 k岷 Landing Page 膽岷筽 m岷痶 v峄沬 kho template 鈥渪峄媙 x貌鈥 t峄 Landing Page Builder
 • Ph芒n kh煤c kh谩ch h脿ng v峄沬 Customer Segment 
 • Xem b谩o c谩o chi岷縩 d峄媍h t岷 Marketing Reports

Operation CDP cho Sales

 • Qu岷 l媒 h峄 s啤 kh谩ch h脿ng doanh nghi峄噋 – t峄 ch峄ヽ (Account)
 • Qu岷 l媒 C啤 H峄檌 B谩n & Thi岷縯 l岷璸 lu岷璽 膽峄 ph芒n c么ng x峄 l媒 C啤 H峄檌 B谩n 
 • Qu岷 l媒 Quy tr矛nh b谩n h脿ng & Thi岷縯 l岷璸 lu岷璽 N岷縰 – Th矛 膽峄 t峄 膽峄檔g h贸a Quy tr矛nh b谩n h脿ng
 • Sales Dashboard

– Operation CDP cho Services

 • Qu岷 l媒 M岷g x茫 h峄檌 v脿 Web Live Chat
 • Qu岷 l媒 Ticket
 • Ph芒n c么ng tr岷 l峄漣 kh谩ch h脿ng theo lu岷璽

馃憠 Kh谩m ph谩 chi ti岷縯 G贸i Free

V峄 h矛nh th峄ヽ mua, doanh nghi峄噋 c贸 th峄 mua 1, 2 ho岷穋 th岷璵 ch铆 c岷 3 s岷 ph岷﹎ v峄沬 chi ph铆 ho脿n to脿n b岷眓g 0. Doanh nghi峄噋 c农ng c贸 th峄 linh ho岷 k岷縯 h峄 gi峄痑 c谩c s岷 ph岷﹎ v峄沬 m峄ヽ gi谩 kh谩c nhau, t霉y thu峄檆 v脿o 膽岷穋 th霉 kinh doanh v脿 nhu c岷 c峄 t峄玭g doanh nghi峄噋, ch岷硁g h岷 nh瓢 s峄 d峄g Activation CDP g贸i Free, v脿 膽膬ng k媒 Operation CDP cho Sales g贸i Professional.

膼膬ng k媒 s峄 d峄g g贸i Free ngay!

G贸i Growth – Phi锚n b岷 n芒ng c岷 膽谩ng 膽岷 t瓢

L脿 phi锚n b岷 cao c岷 h啤n c峄 g贸i Free, G贸i Growth cung c岷 膽a d岷g t铆nh n膬ng h啤n, t膬ng kh岷 n膬ng x峄 l媒 d峄 li峄噓 quy m么 l峄沶 v脿 c谩c tr瓢峄漬g h峄 v岷璶 h脿nh ph峄ヽ t岷. G贸i Growth ph霉 h峄 nh岷 v峄沬 c谩c doanh nghi峄噋 膽ang tr锚n 膽脿 ph谩t tri峄僴, s峄 l瓢峄g kh谩ch h脿ng c贸 th峄 ti岷縫 c岷璶 v脿 ch膬m s贸c ng脿y c脿ng 膽么ng, th煤c 膽岷﹜ gia t膬ng c岷 v峄 s峄 l瓢峄g l岷玭 ch岷 l瓢峄g nh芒n s峄. Quy tr矛nh l脿m vi峄嘽 c农ng v矛 th岷 m脿 c岷 膽瓢峄 chu岷﹏ h贸a, t峄慽 瓢u 膽峄 ph霉 h峄 v峄沬 m峄檛 b峄 m谩y 膽ang 鈥渓峄檛 x谩c鈥.

T瓢啤ng t峄 nh瓢 c谩c g贸i gi谩 kh谩c, G贸i Growth c农ng c贸 s岷祅 cho 3 s岷 ph岷﹎ CDP l脿 Activation CDP, Operation CDP cho Sales v脿 cho Services. G贸i Growth v岷玭 gi峄 nguy锚n c谩c t铆nh n膬ng thu峄檆 g贸i Free, nh瓢ng b峄 sung th锚m nhi峄乽 t铆nh n膬ng m峄沬 kh谩c, v铆 d峄:

Activation CDP (Marketing):

 • Tracking t峄沬 100.000 profiles/th谩ng tr锚n h峄 th峄憂g
 • Qu岷 l媒 h峄 s啤 kh谩ch h脿ng doanh nghi峄噋 – t峄 ch峄ヽ (Account)
 • Kh么ng gi峄沬 h岷 c谩c ngu峄搉 thu th岷璸 d峄 li峄噓 (c贸 th锚m ngu峄搉 app v脿 Call Center)
 • G峄璱 th么ng 膽i峄噋 膽a k锚nh (C贸 th锚m App push v脿 ZNS). 膼岷穋 bi峄噒, g峄璱 ZNS t峄 Mobio Platform 膽瓢峄 discount 20% so v峄沬 chi ph铆 ni锚m y岷縯 c峄 Zalo
 • T铆ch h峄 domain doanh nghi峄噋 khi publish Landing Page
 • Ads Audience sync
Activation CDP

– Operation CDP cho Sales:

 • T膬ng s峄 l瓢峄g seat 膽瓢峄 s峄 d峄g t峄 3 (G贸i Free) l锚n 9 seat
 • T膬ng s峄 l瓢峄g Sales pipelines 膽瓢峄 t岷 t峄 1 (G贸i Free) l锚n 3
 • T膬ng s峄 l瓢峄g lu岷璽 膽瓢峄 thi岷縯 l岷璸 khi ph芒n c么ng x峄 l媒 C啤 H峄檌 B谩n
 • T膬ng s峄 l瓢峄g trigger 膽峄 t峄 膽峄檔g h贸a quy tr矛nh b谩n t峄 3 (G贸i Free) l锚n 10 trigger
 • C啤 ch岷 ph芒n quy峄乶 RBAC
Operation CDP cho sales

Operation CDP cho Services:

 • T膬ng s峄 l瓢峄g seat 膽瓢峄 s峄 d峄g t峄 3 (G贸i Free) l锚n 9 seat
 • Kh么ng gi峄沬 h岷 s峄 l瓢峄g k锚nh MXH 膽瓢峄 t铆ch h峄 v脿o h峄 th峄憂g (G贸i Free gi峄沬 h岷 4 k锚nh)
 • S峄 d峄g Call Center
 • T膬ng s峄 l瓢峄g lu岷璽 膽瓢峄 thi岷縯 l岷璸 khi ph芒n c么ng tr岷 l峄漣 kh谩ch h脿ng
Operation CDP cho Services

V峄 h矛nh th峄ヽ mua, doanh nghi峄噋 c贸 th峄 mua 1, 2 ho岷穋 3 s岷 ph岷﹎ t霉y theo nhu c岷, ho岷穋 k岷縯 h峄 mua c谩c s岷 ph岷﹎ thu峄檆 c谩c ph芒n kh煤c gi谩 kh谩c, v铆 d峄 nh瓢 mua Activation CDP g贸i Growth v脿 s峄 d峄g Operation CDP g贸i Enterprise. Mobio kh么ng gi峄沬 h岷 l峄盿 ch峄峮 c峄 doanh nghi峄噋. 

– V峄沬 Activation CDP, doanh nghi峄噋 ch峄峮 s峄 l瓢峄g MTPs theo quy m么 d峄 li峄噓 hi峄噉 t岷 (10.000 – 100.000 MTPs), h峄 th峄憂g s岷 t峄 膽峄檔g t铆nh gi谩.

– V峄沬 Operation CDP cho Sales, doanh nghi峄噋 ch峄峮 s峄 l瓢峄g seat (t峄慽 膽a 20 seat) v脿 xem gi谩 hi峄僴 th峄.

– V峄沬 Operation CDP cho Services, doanh nghi峄噋 ch峄峮 s峄 l瓢峄g seat (t峄慽 膽a 20 seat), h峄 th峄憂g s岷 t峄 膽峄檔g t铆nh gi谩.

膼膬ng k媒 s峄 d峄g g贸i Growth ngay!

N岷縰 doanh nghi峄噋 c峄 b岷 c贸 nh峄痭g y锚u c岷 kh谩c n岷眒 ngo脿i nh峄痭g g矛 m脿 g贸i Free v脿 Growth c贸 th峄 cung c岷, v铆 d峄: qu岷 l媒 Loyalty, ph芒n quy峄乶 qu岷 tr峄 n芒ng cao,…, doanh nghi峄噋 c贸 th峄 tham kh岷 th么ng tin G贸i Professional ho岷穋 G贸i Enterprise t岷 膽芒y: So s谩nh G贸i Professional & G贸i Enteprise

Ri锚ng 膽峄慽 v峄沬 nh峄痭g y锚u c岷 li锚n quan t峄沬 t霉y bi岷縩 s岷 ph岷﹎, c脿i 膽岷穞 on-premises, h茫y li锚n h峄 v峄沬 膽峄檌 ng农 Mobio qua hotline +84 90 343 9982 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 g贸i Enterprise Plus nh茅!

Ebook

Data intergration in banking service industry

CDP is the heart of our products. As a tech consulting company, we know that data is treasure to build customer journey and leading business decisions along the way.

Growth Team
Growth Team ch峄媢 tr谩ch nhi峄噈 nghi锚n c峄﹗ th峄 tr瓢峄漬g v脿 c岷璸 nh岷璽 c谩c xu th岷 m峄沬 nh岷 膽峄 gi煤p doanh nghi峄噋 ph谩t tri峄僴 v脿 d岷玭 膽岷 trong cu峄檆 膽ua chuy峄僴 膽峄昳 s峄.
Back to Top